Trang chủ Kế toán Sản xuất Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung - PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung - PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

Email In PDF.
Chỉ mục bài viết
Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU
Tất cả các trang

 

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Khi tính tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên của phân xưởng; tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, ghi

Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung (6271)
  Có TK 334 Phải trả người lao động.

2. Khi trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn được tính theo tỷ lệ quy định hiện hành trên tiền lương phải trả cho nhân viên phân xưởng, bộ phận, đội sản xuất, ghi

Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung (6271)
  Có TK 338 Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384).

3. Kế toán chi phí nguyên liệu, vật liệu xuất dùng cho phân xưởng (Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên)

Khi xuất vật liệu dùng chung cho phân xưởng, như sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ dùng cho quản lý điều hành hoạt động của phân xưởng, ghi

Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung (6272)
  Có TK 152 Nguyên liệu, vật liệu.

Khi xuất công cụ, dụng cụ sản xuất có tổng giá trị nhỏ sử dụng cho phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, căn cứ vào phiếu xuất kho, ghi

Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung (6273)
  Có TK 153 Công cụ, dụng cụ.

Khi xuất công cụ, dụng cụ sản xuất có tổng giá trị lớn sử dụng cho phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, căn cứ vào phiếu xuất kho, ghi

Nợ các TK 142, 242
  Có TK 153 Công cụ, dụng cụ.

Khi phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ vào chi phí sản xuất chung, ghi

Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung (6273)
  Có TK 142 Chi phí trả trước ngắn hạn
  Có TK 242 Chi phí trả trước dài hạn.

4. Trích khấu hao máy móc, thiết bị, nhà xưởng sản xuất,. . . thuộc phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, đội, ghi

Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung (6274)
  Có TK 214 Hao mòn TSCĐ.

5. Chi phí điện, nước, điện thoại,. . . thuộc phân xưởng, bộ phận,tổ, đội sản xuất, ghi

Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung (6278)
Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu được khấu trừ thuế GTGT)
  Có các TK 111, 112, 331,. . .

6. Trường hợp sử dụng phương pháp trích trước hoặc phân bổ dần số đã chi về chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thuộc phân xưởng, tính vào chi phí sản xuất chung

Khi trích trước hoặc phân bổ dần số đã chi về chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, ghi

Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung (6273)
  Có các TK 335, 142, 242.

Khi chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực tế phát sinh, ghi

Nợ TK 2413 Sửa chữa lớn TSCĐ
Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)
  Có các TK 331, 111, 112,. . .

Khi chi phí sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành, ghi

Nợ các TK 142, 242, 335
  Có TK 2413 Sửa chữa lớn TSCĐ.

7. Trường hợp doanh nghiệp có TSCĐ cho thuê hoạt động, khi phát sinh chi phí liên quan đến TSCĐ cho thuê hoạt động, ghi

Khi phát sinh các chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến cho thuê hoạt động, ghi

Nợ TK 627Chi phí sản xuất chung (Nếu phát sinh nhỏ ghi nhận ngay vào chi phí trong kỳ)
Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)
  Có các TK 111, 112, 331,. . .

Định kỳ, tính, trích khấu hao TSCĐ cho thuê hoạt động vào chi phí SXKD, ghi

Nợ TK 627Chi phí sản xuất chung
  Có TK 214 Hao mòn TSCĐ (Hao mòn TSCĐ cho thuê hoạt động).

Định kỳ, phân bổ số chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến cho thuê hoạt động (Nếu phân bổ dần) phù hợp với việc ghi nhận doanh thu cho thuê hoạt động, ghi

Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung
  Có TK 142Chi phí trả trước ngắn hạn
  Có TK 242Chi phí trả trước dài hạn.

8. Ở doanh nghiệp xây lắp, khi xác định số dự phòng phải trả về bảo hành công trình, ghi

Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung
  Có TK 335 Chi phí phải trả.

Khi phát sinh chi phí sửa chữa, bảo hành công trình xây lắp, ghi

Nợ các TK 621, 622, 623, 627
  Có các TK 111, 112, 152, 214, 334,. . .

Cuối kỳ, kết chuyển chi phí sửa chữa, bảo hành công trình xây lắp, ghi

Nợ TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang
  Có các TK 621, 622, 623, 627.

Khi sửa chữa, bảo hành công trình xây lắp hoàn thành, ghi

Nợ TK 352 Dự phòng phải trả
  Có TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang.

9. Cuối kỳ kế toán, xác định lãi tiền vay phải trả và đã trả ngay lãi tiền vay, nếu vay được vốn hoá cho tài sản sản xuất dỡ dang, khi trả lãi tiền vay, ghi

Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung (Tài sản đang sản xuất dỡ dang)
  Có các TK 111 , 112 (Nếu trả lãi vay định kỳ).

10. Cuối kỳ kế toán, xác định lãi tiền vay phải trả nhưng chưa trả ngay lãi tiền vay, nếu vay được vốn hoá cho tài sản sản xuất dỡ dang, khi trả lãi tiền vay, ghi

Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung (Tài sản đang sản xuất dỡ dang)
  Có TK 335 Chi phí phải trả (Lãi tiền vay phải trả).

11. Khi trả trước lãi tiền vay dùng cho sản xuất tài sản dỡ dang, ghi

Nợ các TK 142, 242
  Có các TK 111, 112,. . .

Định kỳ, phân bỗ lãi tiền vay trả trước vào giá trị tài sản sản xuất dỡ dang (Nếu được vốn hoá), ghi

Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung
  Có các TK 142, 242.

12. Nếu phát sinh các khoản giảm chi phí sản xuất chung, ghi

Nợ các TK 111, 112, 138,. . .
  Có TK 627 Chi phí sản xuất chung.

13. Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung để kết chuyển hoặc phân bổ chi phí sản xuất chung vào các tài khoản có liên quan cho từng sản phẩm, nhóm sản phẩm, dịch vụ theo tiêu thức phù hợp

Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên, cuối kỳ kết chuyển chi phí sản xuất chung, ghi

Nợ TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 632 Giá vốn bán hàng (Chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ)
Có TK 627 Chi phí sản xuất chung.

Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ, cuối kỳ kết chuyển chi phí sản xuất chung, ghi

Nợ TK 631 Giá thành sản xuất
Nợ TK 632 Giá vốn bán hàng (Chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ)
  Có TK 627 Chi phí sản xuất chung.


Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 31 Tháng 3 2010 08:34 )   Sponsored Links
Advertisement

Đang xem

Hiện có 25 khách Trực tuyến
Accounting Glossary Link

Sponsored Links