Trang chủ Kế toán Chi phí Tài khoản 711 - Thu nhập khác

Tài khoản 711 - Thu nhập khác

Email In PDF.
Chỉ mục bài viết
Tài khoản 711 - Thu nhập khác
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU (tt)
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU (tt)
Tất cả các trang
Sponsored Links

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác, các khoản doanh thu ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Nội dung thu nhập khác của doanh nghiệp, gồm

 1. Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ;
 2. Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;
 3. Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản;
 4. Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng;
 5. Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ;
 6. Các khoản thuế được NSNN hoàn lại;
 7. Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ;
 8. Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (Nếu có);
 9. Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp;
 10. Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 711 THU NHẬP KHÁC

Bên Nợ

 • Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính theo phương pháp trực tiếp đối với các khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp.
 • Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Bên  Có

Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ.

Tài khoản 711 không có số dư cuối kỳ.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Kế toán thu nhập khác phát sinh từ nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ

1.1. Phản ánh các khoản thu nhập về thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi

Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)
  Có TK 711 Thu nhập khác (Số thu nhập chưa  Có thuế GTGT)
  Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (33311).

Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi

Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)
  Có TK 711 Thu nhập khác (Tổng giá thanh toán).

1.2. Các chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi

Nợ TK 811 Chi phí khác
Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)
  Có các TK 111, 112, 141, 331,. . . (Tổng giá thanh toán).

Đồng thời ghi giảm nguyên giá TSCĐ thanh lý, nhượng bán, ghi

Nợ TK 214 Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)
Nợ TK 811 Chi phí khác (Giá trị còn lại)
  Có TK 211 TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)
  Có TK 213 TSCĐ vô hình (Nguyên giá).

2. Kế toán thu nhập khác phát sinh khi đánh giá lại vật tư, hàng hoá TSCĐ đưa đi đầu tư vào công ty liên kết

Khi đầu tư vào công ty liên kết dưới hình thức góp vốn bằng vật tư, hàng hoá, căn cứ vào giá đánh giá lại vật tư, hàng hoá, được thoả thuận giữa nhà đầu tư và công ty liên kết, trường hợp giá đánh giá lại của vật tư, hàng hoá lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá, ghi

Nợ TK 223 Đầu tư công ty liên kết (Giá đánh giá lại)
  Có các TK 152, 153, 155, 156 (Giá trị ghi sổ)
  Có TK 711 Thu nhập khác (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư,
hàng hoá).

Khi đầu tư vào công ty liên kết dưới hình thức góp vốn bằng TSCĐ, căn cứ vào giá đánh giá lại TSCĐ được thoả thuận giữa nhà đầu tư và công ty liên kết, trường hợp giá đánh giá lại của TSCĐ lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ, ghi

Nợ TK 223 Đầu tư công ty liên kết (Giá đánh giá lại)
Nợ TK 214 Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn luỹ kế)
  Có các TK 211, 213 (Nguyên giá)
  Có TK 711 Thu nhập khác (Chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại của TSCĐ lớn hơn giá trị còn
lại của TSCĐ).

3. Kế toán thu nhập khác phát sinh từ hoạt động góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

3.1. Khi góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bằng vật tư, hàng hoá. Trường hợp đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi trên sổ kế toán của vật tư, hàng hoá, ghi

Nợ TK 222 Vốn góp liên doanh (Giá trị đánh giá lại)
  Có các TK 152, 153, 155, 156, 611 (Giá trị ghi sổ kế toán)
  Có TK 3387 Doanh thu chưa thực hiện (Số chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị
ghi sổ tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh) (Chi tiết chênh lệch do đánh
giá 1ại vật tư, hàng hoá đem đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát)
  Có TK 711 Thu nhập khác (Số chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại lóơn hơn giá trị
ghi sổ tương ứng với phần lợi ích của các bên khác trong liên doanh).

Khi cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát đã bán số vật tư, hàng hoá đó cho bên thứ ba độc lập, bên góp vốn liên doanh kết chuyển sổ doanh thu chưa thực hiện (Phần hoãn lại khi góp vốn) vào thu nhập khác trong kỳ, ghi

Nợ TK 3387 Doanh thu chưa thực hiện
  Có TK 711 Thu nhập khác.


Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 31 Tháng 3 2010 10:02 )   Sponsored Links
Advertisement

Đang xem

Hiện có 4 khách Trực tuyến
Accounting Glossary Link

Sponsored Links