Trang chủ Category Blog Công văn 347/TCT-CS hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2011 ban hành ngày 4 tháng 2 năm 2012

Công văn 347/TCT-CS hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2011 ban hành ngày 4 tháng 2 năm 2012

Email In PDF.
Sponsored Links

Ngày 10/2/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2011/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư số 18/2011/TT-BTC được áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011. Do vậy việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 được thực hiện theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính.

Các doanh nghiệp thuộc diện được giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011, việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 ngoài các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp nêu trên thì tùy theo từng trường hợp cụ thể áp dụng thêm các quy định tại:

- Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011;

- Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân;

- Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

- Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 3 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

Từ ngày 16/1/2012, Tổng cục Thuế nâng cấp toàn bộ hệ thống phần mềm ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế kê khai mã vạch, khai thuế điện tử và hệ thống phần mềm ứng dụng trong ngành thuế để nhận và xử lý tờ khai quyết toán thuế theo mẫu biểu khai quyết toán mới (Mẫu biểu khai quyết toán thuế TNDN được quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế). Vì vậy cơ quan thuế các cấp sẽ không nhận tờ khai quyết toán thuế theo mẫu cũ (Mẫu biểu khai quyết toán thuế quy định tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 24/7/2007 của Bộ Tài chính).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Tổng cục Thuế để được nghiên cứu, hướng dẫn./.

  Sponsored Links
Advertisement